Privacybeleid


Identiteit

Sonja Methorst Voedings- en dieetadvies
mevr. S.M. Methorst
Postbus 734
8901 BM Leeuwarden

Disclaimer

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen
Wij vinden integriteit belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is om zo min mogelijk persoonlijke data te verzamelen. Desalniettemin kan het voorkomen dat externe partijen zoals Google met behulp van cookies gebruik maken van gegenereerde data op onze website.

Contactformulier
Voor het contactformulier is alleen uw naam en uw e-mailadres verplicht. Een telefoonnummer is optioneel. Door middel van uw naam en uw e-mailadres kunnen wij persoonlijk contact met u opnemen. Data en gegevens uit de inzendingen zullen wij niet overhandigen aan derden of gebruiken voor marketingdoeleinden.

Cookies
Ondanks ons beleid om zo min mogelijk data te verzamelen, kunnen wij niet in alle gevallen voorkomen dat externe partijen zoals Google gebruik maken van  cookies. U bent niet verplicht cookies te accepteren.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Wij verzamelen geen analytics data. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat het hostingbedrijf geanonimiseerde data verzamelt. Ook op deze website  geïnstalleerde plugins kunnen, zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn, analytics services verlenen. 

Met wie we uw data delen
Wij delen geen data met derden, anders dan in bovenstaande beschreven.

Persoonsgegevens en Wet AVG

Zorgverleners en medewerkers van Sonja Methorst Voedings- en dieetadvies zijn verplicht zich te houden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming . De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Sonja Methorst Voedings- en dieetadvies handelt conform deze wet. Uw persoonlijke gegevens worden enkel voor administratieve doeleinden gebruikt. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt om informatie omtrent de behandeling en/of de diensten van Sonja Methorst Voedings- en dieetadvies te verzenden. De contact- en persoonsgegevens verstrekken wij niet aan derden.

Onze plichten

 • Uw gegevens (BSN, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, medische gegevens, naam zorgverzekeraar en verwijzer) worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk:
  – voor paramedische (diëtistische) zorgverlening;
  – voor doelmatig financiële afhandeling van uw behandelingen bij de zorgverzekeraars
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere (marketing)doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat uw persoonsgegevens verwerkt worden en vooraf wordt uw goedkeurig gevraagd middels een door uzelf ondertekend toestemmingsformulier.
 • Alle medewerkers van Sonja Methorst Voedings- en dieetadvies hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde software specifiek bedoeld voor registratie paramedische behandelingen.
 • De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (zoals zorgverzekeraars en softwareleveranciers) middels verwerkersovereenkomsten.
 • Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan uzelf.
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat uzelf hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
 • Uw financiële gegevens bewaren wij gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar.

Rechten van de cliënt

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het  recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen.
 • Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens ; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Sonja Methorst Voedings en dieetadvies van u heeft.
 • Het recht om een klacht in te dienen: Indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor).

Vragen?

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.